OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Obchodní korporace Ampra a.s. se sídlem Dr. Marodyho 5, 196 00 Praha 9 - Čakovice, IČ: 25051946,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4021, konané dne 29.06.2018 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

 

 

Program jednání valné hromady:

 

1) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti VH.

2) Volba orgánů VH/předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu.

3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a zpráva o stavu mezi propojenými osobami.

4) Schválení účetní závěrky za rok 2017, včetně všech příloh.

5) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2017 s návrhem na rozdělení zisku.

6) Diskuse k předloženým dokumentům.

7) Informace o vývoji hospodaření v období leden-květen 2018.

8) Usnesení

9) Závěr

 

Václav Colbert

Předseda představenstva

 

V Praze, dne 04.05.2018