OZNÁMENÍ O  KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY  AKCIONÁŘŮ

Představenstvo společnosti  Ampra  a. s., sídlem Praha 9 - Čakovice, Dr. Marodyho 5, PSČ 196 00, IČ: 250 51 946, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B vložka 4021, ve smyslu ustanovení § 402 a násl. zák. č. 90/92 Sb. (ZOK) a stanov společnosti,

 

svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 28.06.2019 od 10.oo hodin v sídle společnosti.  

 

Pořad jednání:

 

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti VH

  2. Schválení jednacího řádu VH

  3. Volba orgánů valné hromady

  4. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu

   jejího majetku, řádné úč. záv. a návrh na rozdělení zisku za rok 2018

  1. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky

  2. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku

  3. Závěr


 

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.45 do 10.oo hodin v místě konání VH. Akcionář, případně jím zplnomocněný zástupce, jakož i členové statutárního orgánu, budou zaregistrování na základě předložení osobního dokladu totožnosti. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, kdy každých 1.000.- Kč jmenovité hodnoty, představuje jeden hlas.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na VH je 19. červen 2019.

 

Účetní závěrka společnosti za rok 2018, bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www,ampra.cz v době od 28.05. do 20.07.2019.

V den konání VH bude účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2018, k dispozici akcionářům v místě konání VH.

 

 

Představenstvo společnosti Ampra a.s.


 

 

 

 

V Praze dne 10. května 2019